Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji


20 kierunków i kilkadziesiąt obszarów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Rekrutujemy na obszary studiów, które pozwalają na zdobycie konkretnych, zawodowych umiejętności i kompetencji. Wyższa Szkoła Gospodarki od lat współpracuje z otoczeniem biznesowym. Liderzy lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości współtworzą ofertę edukacyjną WSG – zgłaszając deficyt specjalistów w określonych dziedzinach i wskazując konkretne, poszukiwane kwalifikacje absolwenta.

Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS.

Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. na konto Uczelni: 19 1090 1072 0000 0001 1991 0596.

Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia, a także o terminie podpisania umowy.

Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Zaproszenie na podpisanie umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Wymagane dokumenty

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
świadectwo dojrzałości, odpis lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (dotyczy studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich)
dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (dotyczy studiów II stopnia)
aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem)
orzeczenie lekarskie (obowiązuje dla obszarów studiów na kierunkach Fizjoterapia oraz Pielęgniarstwo)
potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 85 zł
potwierdzenie opłaty wpisowego 500 zł (poza promocją)

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.


 

OFERTA EDUKACYJNA

Zniżki

Uczelnia proponuje rozbudowany system stypendialny oraz zniżki dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Kandydat ma możliwość obniżenia raty czesnego nawet do 100% - sprawdź szczegóły na stronie https://oferta.byd.pl/tablica-korzysci.20.html


Przyjęcie na wyższy semestr/ Przeniesienie z innej uczelni

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Rekrutacja na studia z uwzględnieniem zaliczonych w toku studiów punktów ECTS prowadzona przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączoną kartą przebiegu studiów, w której kandydat pobierał studia.

O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych efektów uczenia się i terminy ich uzupełnienia.

Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

W przypadku konieczności uzupełnienia efektów uczenia się student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 500 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o studia. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niedopełnienie terminu uzupełnienia efektór uczenia się skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów lub powoduje konieczność powtarzania semestru, podczas którego realizowane są zajęcia będące przedmiotem uzupełnienia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów/przeniesienie z innej uczelni powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

podanie do Rektora o przyjęcie na studia,
wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia;
kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczonej przez macierzystą uczelnią,
zaświadczenie z uczelni macierzystej o liczbie zaliczonych semestrów,
aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,
oryginał świadectwa dojrzałości, duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia),
odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu (dotyczy studiów II stopnia),
dowód opłaty wpisowej w wysokości 500 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni: 19109010720000000119910596).

Aktualności
maj16
2024

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki